Lakien ja määräysten noudattaminen

Lasessor sitoutuu noudattamaan kaikessa toiminnassaan kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, säädöksiä sekä yleisesti hyväksyttyjä toimintaperiaatteita ja menettelytapoja. Keskeisiä lakeja ovat esimerkiksi työntekijöiden oikeuksia, työturvallisuutta, tasa-arvoa, yksilönsuojaa, ympäristöä, kilpailua ja kuluttajansuojaa sekä Lasessorin tarjoamia tuotteita ja palveluja koskevat lait. Lasessor kunnioittaa eri kulttuurien normeja ja laillisia menettelytapoja kaikkialla, missä on yrityksen toimintaa.

Ihmisoikeudet ja henkilöstö

Lasessor kannattaa ja kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeuksia, jotka on määritelty YK:n yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa. Lasessor ei hyväksy sellaisia työolosuhteita tai kohtelua työpaikalla, jotka ovat ristiriidassa asianomaisen maan lakien ja käytäntöjen kanssa. Lasessor noudattaa myös YK:n lapsen oikeuksien sopimusta sekä kansainvälisen työjärjestö ILO:n määrittelemiä työntekijöiden perusoikeuksia.

Lasessor pyrkii tarjoamaan henkilöstölleen turvallisen työympäristön. Yritys on sitoutunut henkilöstön tasapuoliseen kohteluun työsuhdekäytännöissä sekä kohtelee henkilöstöään oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti.

Ympäristö

Lasessor on sitoutunut vastuulliseen toimintaan ja täten ottaa huomioon ympäristönäkökohdat liiketoimintapäätöksissään. Lasessor pyrkii kehittämään ympäristön kannalta edistyksellisiä kuluttajatuotteita sekä vähentämään tuotteiden ympäristövaikutuksia niiden elinkaaren aikana.

Asiakassuhteet

Lasessorin menestys on sidoksissa sen asiakkaiden menestymiseen. Yrityksen liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja asiakasodotusten jatkuvaan saavuttamiseen ja ylittämiseen. Lasessor haluaa olla ensisijainen toimittaja nykyisille ja uusille asiakkaille. Lasessor toimii oikeudenmukaisesti kaikissa liikesuhteissaan.

Toimittajasuhteet

Lasessorin toimittajat valitaan huolellisesti objektiivisin perustein, joita ovat esimerkiksi laatu, luotettavuus, toimituskyky ja hinta. Toimittajien edellytetään noudattavan kansainvälisiä ihmisoikeuksia, lapsen oikeuksia, ILO:n määrittelemiä työntekijöiden perusoikeuksia sekä ympäristölainsäädäntöä. Toimittajien edellytetään myös noudattavan maidensa kansallista lainsäädäntöä.